Siirry pääsisältöön

Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tälle sivulle on koottu tietoa Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n keräämistä henkilötiedoista ja rekisteröityjen oikeuksista.

Tällä sivulla

1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry (PPN ry)

Linnankatu 32, 90100 Oulu

Puhelin: 08 311 5653

Y-tunnus: 0235742-5

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen

teija.kaikkonen@ppnry.net, p. 040 730 6128

3. Rekisterin nimi

PPN ry:n henkilörekisterit

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on

  • yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluettelot ja sopimukset
  • paikalliskerhojen jäsenluetteloa koskevien lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

  • jäsenpalvelu
  • jäsen- ja asiakasviestintä
  • yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
  • toiminnan analysointi, kehittäminen ja suunnittelu sekä tilastointi.

5. Mitä tietoja käsittelemme

PPN ry:ssä käsiteltävät henkilötiedot vaihtelevat toiminnoittain. Toimintaa ohjaavat tietosuojaselosteemme ovat:

  • Jäsentiedot

Näkövammaisten liitto ry:n jäsenyhdistyksenä PPN ry:llä on käyttöoikeus heidän ylläpitämäänsä Asiakas- ja jäsenrekisteriin. Käyttöoikeus on rajattu koskemaan PPN ry:n jäsen-/asiakastietoja.

Näkövammaisten liitto ry:n asiakas- ja jäsenrekisterin tietosuojaseloste- Ulkoinen linkki

Tämän lisäksi PPN ry:llä on käytössä seuraavat omat rekisterit, joista kaikista on erillinen rekisteriseloste:

Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan henkilörekisteri
Viestinnän henkilörekisteri
Palvelutoiminnan henkilörekisteri

6. Mistä saamme tietoja

Tiedot saamme pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi saamme tiedot lakiperusteisesti viranomaiselta, huoltajalta tai muulta luotettavalta taholta.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja

Luovutamme yhdistyksen jäsenrekisteristä vastaavalle henkilölle tiedot jäsenistä, jotka ilmoittavat jäsenhakemuksessaan haluavansa liittyä yhdistykseemme.. Emme luovuta henkilötietoja muille tahoille.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme

Säilytämme henkilötietoja ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjanpitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjaamme arkistointi- ja tietosuojaohjeistuksella.

Laitteet, joilla henkilötietoja käsitellään, on suojattu henkilökohtaisella salasanalla ja pääsykoodilla. Tietokoneet on varustettu palomuuri- ja virustorjuntaohjelmistoilla. Käytössä olevat tietojärjestelmät päivitetään säännöllisesti.

Henkilötietoja sisältävän Jäsen- ja asiakasrekisterin (NKL ry) käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt työntekijämme, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä kyseisiä henkilötietoja.

PPN ry:n sisäiseen käyttöön tarkoitettu, työntekijöiden yhteisessä käytössä olevan verkkopalvelimen käyttö on suojattu henkilökohtaisin tunnuksin ja kunkin käyttäjän käyttöoikeudet rajattu vain niihin kansioihin, joihin pääsyä hänen työtehtävät edellyttävät.

Varmuuskopiot sijaitsevat samaisella verkkopalvelimella vahvan salasanan takana. Verkkopalvelin sijaitsee lukitussa tilassa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt työntekijämme. Manuaaliaineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisterinpitäjänä arvioimme säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja sekä oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Miten selvitämme henkilötietojen tietoturvaloukkaukset

Rekisterinpitäjänä ilmoitamme henkilötietoihin kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta tietosuojavaltuutetulle, paitsi jos henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. 

Jos rekisteröidylle aiheutuu korkea riski, myös hänelle ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta.

Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjänä ilmoitamme tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. 

10. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä

Tarkastusoikeus
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä.

Korjausoikeus
Rekisteröitynä sinulla on oikeus vaatia itseäsi koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi rekisteristä ilman aiheetonta viivästystä.

Valitusoikeus
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietojen käsittelyn rajoittamispyyntö ja vastustaminen
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröitynä sinulla on oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

11. Keneen voit olla yhteydessä

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt sinun tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, päiväämme muutosajankohdan kohtaan kolmetoista (13). Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

13. Tietosuojaselosteen muutokset

Sivua on päivitetty alla olevan päivämäärän mukaisesti