Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­del­le 2018

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry on vuonna 1926 perustettu sosiaali- ja terveysjärjestö, joka on Näkövammaisten liitto ry:n jäsenyhdistys. Toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta. Vuosi 2018 on yhdistyksen 93. toimintavuosi.

Tavoitteemme on sokeiden ja heikkonäköisten yhdenvertaisuuden, hyvinvoinnin sekä toimintaedellytysten parantaminen. Toimimme asiantuntijana ja oikeuksienvalvojana näkövammaiskysymyksissä. Informoimme näkövammaisasioista jäsenistöämme, sidosryhmiämme ja suurta yleisöä sekä pidämme yhteyttä päättäjiin. Tarjoamme vertaistuki- ja asiantuntijapalveluita, jotka ylläpitävät osallisuutta, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.
 
Yhdistyksen jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat toimintaansa itse toimikunnissa (ks. kohta Vapaaehtoistoiminnalla aktiivisuutta). Toimintaa järjestävät myös toimihenkilöt sekä vapaaehtoistoimijoiden joukko, johon kuuluu jäsenten lisäksi heidän läheisiään ja ulkopuolisia yhteistyötahoja.
 
Tuemme pitkämatkalaisten jäsentemme yhdenvertaista osallistumista yhdistyksen tapahtumiin korvaamalla matkakuluja. Matkakulujen korvaamisesta tekee linjapäätöksen hallitus; omavastuu on pääsääntöisesti 10 euroa.

1. Vertaistuella osallisuutta

Vuonna 2018 teemme retken Näkövammaisten liiton kesäpäiville Kuopioon 15-17.6. Kesäpäivillä juhlistetaan Näkövammaisten liiton 90-vuotista toimintaa.

Paikalliskerhot

Toteutamme yhdistyksessämme vertaistoimintaa kerhoissa 12 paikkakunnalla vapaaehtoisten vertaisohjaajien voimin. Jokainen kerho toimii itsenäisesti toimintasuunnitelmansa mukaisesti.

Kerhopaikkakunnat ovat Ii, Kalajoki, Kuusamo, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi-Taivalkoski, Pyhäjärvi, Raahe, Reisjärvi, Vaala ja Ylivieska.

Kerhojen tarkoituksena on saattaa alueen näkövammaiset yhteen ja järjestää harrastus- ja virkistystoimintaa sekä tiedottaa jäsenille ajankohtaisista asioista. Kerhot tekevät myös yhteistyötä keskenään.

Tehostamme löytävää työtä uusien näkövammaisten tavoittamiseksi maakunnassa. Kartoitamme myös uusien kerhojen tarvetta.

Tuemme kerhojen toimintaa teemaideoilla, koulutuksilla ja vierailuilla. Tarjoamme tukea myös arvioinnin toteuttamisessa.
Virkistys

Järjestämme yhdistyksen jäsenille ja heidän läheisille vapaa-ajan virkistys- ja kulttuuritoimintaa.

Vuoden 2018 tapahtumia ovat:
• Järjestämme Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:n kanssa yhdeksän ruokakurssia.
• Teemme kuusi konserttikäyntiä.
• Käymme kuusi kertaa teatterissa.
• Järjestämme kaksi kuvailtua taide-elämystä.
• Pyrimme järjestämään yhdistyksen kevät- ja syyskokousten yhteyteen kulttuurinautintoja osallistujille.

Teemme yhteistyötä Opintokeskus Siviksen kanssa. Toiminnan rahoittamiseksi haetaan kuntien avustuksia tapahtumien järjestämiseen.

Liikunta

Tuemme ja rohkaisemme jäseniämme harrastamaan liikuntaa. Pääpaino on kunto- ja terveysliikunnassa.
• Kokeilemme yhdessä uusia liikuntamuotoja, esim. spinning, kuntonyrkkeily ja keilailu.
• Järjestämme ulkoilupäiviä keväällä ja syksyllä.
• Maalipallovuoro pyörii Oulussa kerran viikossa.
• Jäseniämme osallistuu Ou-La-Ka-liikuntatapahtumaan, jonka järjestäjävuorossa on Lapin Näkövammaist ry.

Osa liikuntatapahtumistamme järjestetään yhteistyössä kuntien kanssa. Näkövammaisille suunnattuja liikuntavuoroja on kuntien erityisliikunnan järjestäminä monissa kunnissa.

Kädentaidot

Käsityötoimintamme ensisijaisia tavoitteita ovat vertaistuen antaminen ja saaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen, kannustaminen harrastus- ja virkistysluontoiseen käsitöiden tekemiseen sekä saavutettujen käsityötaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen.
 
Järjestämme käsityöpäivät, jotka sisältävät rottinkikurssit sekä pehmeiden materiaalien kurssit Oulussa ja Ylivieskassa. Näiden lisäksi järjestämme käsityö-/askartelupäiviä yhdistyksemme toiminta-alueella. Pidämme myös näkövammaisten käsityöntekijöiden myyjäiset Oulussa ja Ylivieskassa marraskuussa.

Teemme yhteistyötä Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n kanssa. Pyrimme yhteistyöhön myös Kalajoen tai Nivalan Artesaanilinjan kanssa.

Työikäisten toiminta

Työikäisten näkövammaisten vertaistukiryhmä Klubi 1863 kokoontuu kahdeksan kertaa. Aiheet liikkuvat arjen, opiskelun, työn ja perheen ympärillä. Ryhmässä käy myös asiantuntijavieraita. Lisäksi kannustamme työikäisiä osallistumaan aktiivisesti Näkövammaisten liiton järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Ryhmää ohjaavat vapaaehtoiset vertaisohjaajat.

Naistoiminta

Naistoiminta antaa mahdollisuuden käsitellä henkilökohtaisia naiseuteen liittyviä asioita naisten kesken. Järjestämme vuoden aikana kaksi teemallista iltaa, kaksi asiakasiltaa, mökkiviikonlopun sekä saunaillan.

Retket ja lomatoiminta

Tiedotamme yhdistyksen jäsenille Solaris-lomista sekä Sokeain Ystävät ry:n virkistyslomista.
Järjestämme retkiä tapahtumiin, jotka kiinnostavat näkövammaisia.

2. Tietotuella (ICT) itsenäisyyttä

Digitalisaatio aiheuttaa näkövammaisille erityisiä haasteita, koska sähköiset palvelut ovat visuaalisia ja ne on toteutettu usein kosketusnäytöillä ilman ruudunlukuominaisuuksia. Etsimme näkövammaisille yksilöllisiä ratkaisuja arjen helpottamiseksi. Annamme palveluntuottajille, esimerkiksi pankeille, asiantuntija-apua mm. mobiilisovellusten kehittämisessä.
 
Celia Näkövammaisten kirjasto uudistaa kirjojen jakelujärjestelmänsä ja siirtää henkilöasiakkaansa yleisten kirjastojen piiriin. Tämä tuo haasteita näkövammaisille. Vastaa niihin järjestämällä koulutusta ja tukea.
 
Keskeiset toimintamuodot ovat ryhmäkoulutus, yksilöohjaus, tekninen tuki, tiedottaminen ja löytävä työ.

Tavoitteenamme on järjestää Oulussa 15 kurssipäivää ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla neljä kurssipäivää. Matalan kynnyksen tapahtumia, kuten kirjastopäiviä, järjestämme eri puolilla toiminta-aluetta. Näissä näkövammaiset ja heidän läheisensä saavat tietoa tieto- ja viestintätekniikan tarjoamista mahdollisuuksista.

Annamme puhelin- ja etäpalvelua sekä toimintakeskuksessa tapahtuvaa lähitukea. ICT-neuvolassa opastamme puhelimien käyttöön otossa ja laitteiden päivityksissä. Autamme tietokonetta, tietoteknisiä apuvälineitä, puhelimia, nettiliittymiä ja muita ICT-laitteita tai palveluja hankkivia.  Tarvittaessa käymme asiakkaan kotona, koulussa tai työpaikalla.
 
Esittelemme näkövammaisten ICT-apuvälineitä opiskelijaryhmille.

Tietotuen puitteissa teemme myös maksusitoumustöitä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin alueilla.

Toimimme yhteistyössä muiden alueellisten tietotukihankkeiden ja apuvälineitä myöntävien sidosryhmien kanssa. Toimintaa koordinoi Näkövammaisten liiton Tiedonhallintapalvelu, jonka kanssa meillä on yhteistyösopimus.

3. Vapaaehtoistoiminnalla aktiivisuutta

Näkevät vapaaehtoiset toimivat mm. jäsentiedotteen lukijoina ja tapahtumaoppaina. Näkövammaisia vapaaehtoisia ovat kerhojen vertaisohjaajat, jotka toimivat myös kuntien yhteyshenkilöinä sekä luottamushenkilöt hallituksessa ja toimikunnissa sekä yhdistyksen edustajat Näkövammaisten liitossa.  Hallituksessa on kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä, johtoryhmässä on kolme jäsentä.
Toimikunnissa on 4−6 jäsentä.

Kolmessatoista kunnassa toimii yhteyshenkilö. He tarjoavat vertaistukiohjausta toiminta-alueensa näkövammaisille ja tiedottavat näkövammaisuuteen liittyvistä asioista suurelle yleisölle ja viranomaisille.

Yhdistyksen toimihenkilöt koordinoivat vapaaehtoistoimintaa. Tarjoamme vapaaehtoisille virkistystä ja tarvittaessa koulutusta. Vuonna 2017 tehdyssä kyselyssä vapaaehtoiset toivoivat selkeämpää työnjakoa toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten välille, lisää vapaaehtoisia toimintaan ja heille koulutusta sekä ohjausta toiminnan toteuttamiseen.

4. Jäsenpalveluilla osallisuutta

Jäsenpalvelut ohjaavat jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan ja aktivoivat toimimaan joko osallistujina tai aktiivisina toimijoina.

Jäsenet saavat tietoa jäseneduista sekä neuvontaa ja ohjausta palvelujen piiriin, esimerkiksi oikeuksien valvonnan asiantuntijan pakeille hakeutumisessa. Jäsenpalveluista jäsenet saavat myös vertaistukea arjen haastaviin tilanteisiin. Jäsenpalvelua ovat myös tiedotus ja viestintä jäsenille ja sidosryhmille sekä jäsen- ja lehtirekisterin ylläpito.

Annamme jäsenpalveluita puhelimitse, sähköpostitse ja kasvokkain. Toimistolla otamme vastaan Ilmoittautumiset ja tiedustelut tapahtumista ja palveluista.
Toimihenkilöt ovat tavattavissa toimistolla maanantaista torstaihin klo 9−15. Yhdistyksen puhelinaika on maanantaista torstaihin klo 12−15. Jäsenpalveluaikoja muutamme tarpeen ja resurssien mukaan.

Esittelemme ja myymme yhdistyksen toimintakeskuksessa pienapuvälineitä.

5. Asiantuntijuudella vaikuttavuutta

Oikeuksienvalvontatoimikunta keskustelee ajankohtaisista, jäsenistön esiin nostamista oikeus-, esteettömyys- ja saavutettavuuskysymyksistä. Toiminnallaan se pyrkii lisäämään jäsenistön omanarvontuntoa ja tietoisuutta yhdenvertaisuudesta, mikä madaltaa osallistumiskynnystä yhteiskunnalliseen toimintaan.

Seuraamme erityisesti sote-uudistuksen etenemistä ja vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämistä sekä YK:n vammaissopimuksen toteutumista. Teemme aloitteita ja esityksiä sekä annamme lausuntoja. Seuraamme myös, miten EU:n direktiivi sähköisten palveluiden saavutettavuudesta toteutuu. Teemme yhteistyötä Näkövammaisten liiton luottamus- ja toimihenkilöiden kanssa sekä muiden järjestöjen ja vammaisneuvostojen kanssa.

Jaamme tietoa opiskelijavierailuilla  ja oppilaitoskäynneillä. Osallistumme Näön ja kuulon päiville sekä suurelle yleisölle ja viranomaisille suunnattuihin tilaisuuksiin.

Alueella on kolme koulutettua kokemuskouluttajaa/-toimijaa, jotka pitävät kokemusluentoja oppilaitoksissa. Työn taustatahona on Näkövammaisten liitto, joka järjestää aika-ajoin heille lisäkoulutusta.

6. Viestinnällä näkyvyyttä

Julkaisemme kuukausittain jäsentiedotetta daisy-äänitteenä, sähköpostina, pistekirjoituksella ja mustapainettuna. Lisäksi julkaisemme jäsentiedotteen yhdistyksen nettisivuilla ja Näkövammaisten liiton Tiedonhallintapalvelun postituslistoilla. Tiedotamme yhdistyksen toiminnasta myös paikallislehtien järjestöpalstoilla.

Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen hallitukselle ja toimikunnille
tapahtuu sähköpostin postituslistojen kautta.

Yhdistyksen nettisivut www.ppnry.net ovat Näkövammaisten liiton saavutettavalla nettialustalla. Olemme aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa. Lehdistötiedotteita julkaisemme tarpeen mukaan.

Yhdistyksen esite on ulkoasultaan yhdenmukainen Näkövammaisten liiton muiden jäsenyhdistysten esitteiden kanssa. Näkövammaisuudesta tiedotettaessa käytämme liiton tuottamaa esitemateriaalia, videoita ja kampanjamateriaalia.

7. Yhteistyöllä enemmän

Teemme monipuolista yhteistyötä Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijan, Tiedonhallintapalvelun sekä OYS:n Näkökeskuksen kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Näkövammaisten liiton eri jäsenyhdistykset sekä muut eri vammais- ja kansanterveystyötä tekevät järjestöt, oppilaitokset, kunnat, seurakunnat, viranomaiset, ja kirjastot. Erityisesti kerhot tekevät yhteistyötä seurakuntien kanssa.

 8. Tarkkaa taloutta ja hallintoa

Valvomme yhdistyksen taloutta huolella.  Hallituksen toiminta on läpinäkyvää. Tiedotamme hallituksen päätöksistä jäsentiedotteissa.

Yhdistys toimii pitkälti STEA-rahoitteisesti, vuodelle 2018 on haettu 140 000 euroa avustusta. Myös Näkövammaisten liiton myöntämät avustukset ovat merkittävä tuki yhdistyksen toiminnalle.

Yhdistyksen oman varainhankinnan perustana ovat sijoitustuotot, vuokratulot, vapaaehtoiset jäsenmaksut ja pienimuotoiset arpajaiset. Teemme pienimuotoista taloudellista yhteistyötä myös Opintokeskus Siviksen sekä toiminta-alueen kaupunkien ja kuntien kanssa. Yhdistys on mukana Pieni ele -keräyksessä presidentinvaalien yhteydessä tammikuussa.
 
Talous- ja palkkahallinto on ulkoistettu. Yhdistyksessä on käytössä talous- ja sijoitussääntö.

Vuosina 2016−2017 yhdistyksen tiloissa on painittu sisäilmaongelmien kanssa. Remontti kellarissa ei korjannut täysin tilannetta; osin ongelmat johtuvat talon rakenteista. Edessä on iso ilmastointiremontti, joka saattaa vaikuttaa yhdistyksen toiminnan järjestämiseen ja työntekijöiden työskentelyyn toimistolla. Varaudumme mahdollisen remontin aikaisiin toimitilavuokriin.

9. Henkilöstö

Yhdistyksessä työskentelevät toiminnanjohtaja, jäsenpalvelusihteeri ja yhdistysemäntä sekä ICT-kouluttaja. Jäsenpalvelusihteerin työaikaa joudumme taloudellisista syistä vähentämään.

Tarjoamme henkilökunnalle mahdollisuuksia jatkuvaan
kouluttautumiseen esim. osallistumalla vuosittain ainakin yhteen
valtakunnalliseen koulutustapahtumaan, eri työntekijäryhmien työkokouksiin ja
neuvottelupäiville. Työntekijöillä on mahdollisuus esitystensä mukaan
osallistua oman erityisalansa täydennyskoulutukseen.

10. Arvioinnilla kehitystä

Jatkamme kerhoihin ja erilaisiin tapahtumiin osallistujien tilastointia STEA:n ohjeiden mukaan, vaikka se vaatiikin joka tilaisuuteen näkeviä ihmisiä avuksi.

Koulutamme näkövammaisia vapaaehtoisia kerhojen ohjaajia ja toimikuntien jäseniä ja autamme arvioinnin toteuttamisessa yhdessä Näkövammaisten liiton kanssa.