Oi­keuk­sien­val­von­tayk­sik­kö

Joulukuun kuukausitiedote

Laatinut: Lapsi- ja perhetyön asiantuntija Annika Tyynysniemi

Tässä tiedotteessa keskitytään vuoden 2018 presidentin vaalien äänestyskäytäntöihin. Lisätietoa aiheesta löytyy sivustolta www.vaalit.fi

PRESIDENTINVAALIT 2018 JA ÄÄNESTÄMINEN

Aikataulut ja tärkeimmät päivämäärät vuoden 2018 presidentinvaalissa:

Ensimmäinen vaali:
• vaalipäivä sunnuntai 28.1.2018
• ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018
Mahdollinen toinen vaali:
• vaalipäivä sunnuntai 11.2.2018
• ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.-6.2.2018

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Vaalipäivänä saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa ilmoituskortissa. Mikäli kortti on hävinnyt, oman äänestyspaikan saa selville soittamalla maistraattiin virka-aikana tai oikeusministeriön maksuttomaan palvelunumeroon 0800 9 4770.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi.

Vaalipäivän äänestyksen järjestelyistä äänestyspaikalla vastaa kunnanhallituksen nimittämä vaalilautakunta. Vaalilautakunnan lisäksi äänestyspaikalla on myös vaaliavustaja.

Äänestäjän avustaminen

Jos äänestäjän kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, hän saa käyttää apunaan avustajaa. Avustaja voi olla joko vaalivirkailija tai äänestäjän itsensä valitsema henkilö.
Vaalipäivän äänestyksessä äänestyspaikoilla on erityiset vaaliavustajat. Sen lisäksi äänestäjä saa käyttää apunaan myös vaalilautakunnan jäsentä, jos se ei viivytä vaalitoimitusta.
Ennakkoäänestyksessä äänestäjiä avustavat vaalitoimitsijat ja laitosäänestyksessä vaalitoimikunnan jäsenet.
Äänestäjällä on kuitenkin aina oikeus käyttää apunaan myös itse valitsemaansa henkilöä, esimerkiksi lähiomaistaan.
Avustaja on velvollinen tunnollisesti täyttämään sen, mitä äänestäjä osoittaa ja pitämään salassa äänestystoimituksessa saamansa tiedot. Avustaja ei missään tapauksessa saa suositella äänestäjälle, ketä ehdokasta tämän olisi äänestettävä.

Äänestäminen ennakkoon

Ennakkoon äänestäminen (ennakkoäänestys) tarkoittaa äänen antamista vaalilaissa säädetyn ennakkoäänestysajanjakson aikana ennen varsinaista vaalipäivää.
Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Ennakkoäänestys kotimaassa

Vuoden 2018 presidentinvaalissa kotimaan ennakkoäänestys toimitetaan 17. -23.1.2018.
Jokaisessa kunnassa on vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, jossa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu. Suurimmissa kunnissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on yleensä useita. Yleensä ennakkoäänestyspaikka on avoinna kaikkina seitsemänä ennakkoäänestyspäivänä. Kuitenkin jotkut paikat voivat olla auki lyhyemmänkin ajan.

Äänestäminen laitoksessa

Jos äänioikeutettu on ennakkoäänestyksen aikaan hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä (esimerkiksi vanhainkodissa, hoivakodissa, palvelutalossa), hän voi äänestää ennakkoon laitosäänestyksessä.
Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.
Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.
Vuoden 2018 presidentinvaalissa ilmoittautumisen määräaika on tiistai 16.1.2018 ennen klo 16. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan oman kunnan keskusvaalilautakunnalle, jonka yhteystiedot löytyvät postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.
Lähde: www.vaalit.fi